انواع پلن روکا


وب کنفرانس

سرویس
5 کاربره
47000 تومان

ماهیانه

10 ساعت در ماه
10 ویدئو هم زمان
سرویس
12 کاربره
100000 تومان

ماهیانه

10 ساعت در ماه
12 ویدئو هم زمان
سرویس
12 کاربره
197000 تومان

ماهیانه

20 ساعت در ماه
12 ویدئو هم زمان
سرویس
12 کاربره
284000 تومان

ماهیانه

30 ساعت در ماه
12 ویدئو هم زمان
سرویس
12 کاربره
389000 تومان

ماهیانه

40 ساعت در ماه
12 ویدئو هم زمان
سرویس
12 کاربره
479000 تومان

ماهیانه

50 ساعت در ماه
12 ویدئو هم زمان
سرویس
20 کاربره
170000 تومان

ماهیانه

5 ساعت در ماه
20 ویدئو هم زمان
سرویس
20 کاربره
240000 تومان

ماهیانه

10 ساعت در ماه
20 ویدئو هم زمان
سرویس
20 کاربره
470000 تومان

ماهیانه

20 ساعت در ماه
20 ویدئو هم زمان
سرویس
20 کاربره
700000 تومان

ماهیانه

30 ساعت در ماه
20 ویدئو هم زمان
سرویس
20 کاربره
890000 تومان

ماهیانه

40 ساعت در ماه
20 ویدئو هم زمان
سرویس
20 کاربره
1040000 تومان

ماهیانه

50 ساعت در ماه
20 ویدئو هم زمان
سرویس
30 کاربره
247000 تومان

ماهیانه

5 ساعت در ماه
30 ویدئو هم زمان
سرویس
30 کاربره
470000 تومان

ماهیانه

10 ساعت در ماه
30 ویدئو هم زمان
سرویس
30 کاربره
930000 تومان

ماهیانه

20 ساعت در ماه
30 ویدئو هم زمان
سرویس
30 کاربره
1270000 تومان

ماهیانه

30 ساعت در ماه
30 ویدئو هم زمان
سرویس
30 کاربره
1720000 تومان

ماهیانه

40 ساعت در ماه
30 ویدئو هم زمان
سرویس
30 کاربره
1890000 تومان

ماهیانه

50 ساعت در ماه
30 ویدئو هم زمان
سرویس
50 کاربره
470000 تومان

ماهیانه

5 ساعت در ماه
50 ویدئو هم زمان
سرویس
50 کاربره
690000 تومان

ماهیانه

10 ساعت در ماه
50 ویدئو هم زمان
سرویس
50 کاربره
1290000 تومان

ماهیانه

20 ساعت در ماه
50 ویدئو هم زمان
سرویس
50 کاربره
1740000 تومان

ماهیانه

30 ساعت در ماه
50 ویدئو هم زمان
سرویس
50 کاربره
2440000 تومان

ماهیانه

40 ساعت در ماه
50 ویدئو هم زمان
سرویس
50 کاربره
2940000 تومان

ماهیانه

50 ساعت در ماه
50 ویدئو هم زمان
سرویس
60 کاربره
857000 تومان

ماهیانه

5 ساعت در ماه
60 ویدئو هم زمان
سرویس
60 کاربره
1470000 تومان

ماهیانه

10 ساعت در ماه
60 ویدئو هم زمان
سرویس
60 کاربره
2400000 تومان

ماهیانه

20 ساعت در ماه
60 ویدئو هم زمان
سرویس
60 کاربره
3640000 تومان

ماهیانه

30 ساعت در ماه
60 ویدئو هم زمان
سرویس
60 کاربره
4900000 تومان

ماهیانه

40 ساعت در ماه
60 ویدئو هم زمان
سرویس
60 کاربره
6000000 تومان

ماهیانه

50 ساعت در ماه
60 ویدئو هم زمان

امکانات بیشتر برای وب کنفرانس

امکان ورود به جلسه
بدون نیاز به اینترنت
97000 تومان

ماهیانه

دامنه
اختصاصی
87400 تومان

ماهیانه

سرویس
شخصی سازی
194000 تومان

ماهیانه


سیستم پخش زنده روکا

سیستم پخش زنده
یک روزه
300000 تومان

روزانه

سیستم پخش زنده
هفت روزه
840000 تومان

هفتگی

سیستم پخش زنده
1 ماهه
940000 تومان

ماهیانه

سیستم پخش زنده
3 ماهه
2700000 تومان

ماهیانه

سیستم پخش زنده
6 ماهه
5340000 تومان

ماهیانه

سیستم پخش زنده
9 ماهه
7900000 تومان

ماهیانه

سیستم پخش زنده
1 ساله
9400000 تومان

ماهیانه


امکانات بیشتر برای پخش زنده

دامنه
اختصاصی
150000 تومان

ماهیانه

قالب و فریم
اختصاصی
194000 تومان

ماهیانه

تغییر تصاویر پشت سخنران
به صورت آنلاین و در لحظه
15000000 تومان

ماهیانه


آموزش آنلاین


امکانات بیشتر برای آموزش آنلاین